News News

የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ

ሀገር አቀፍ የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ ከየካቲት 26-30/2009 . በአዳማ ከተማ የተካሄደው በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት ነበር።

 

በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት / ኤልሳቤጥ ገሠሳ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው  መንግሥት ዘላቂና ፍትሃዊ ልማትን የሚገድብ የሰርዓተ ፆታ እኩልነት መፋለስን ለመቅረፍ የህግ፣የፖሊሲና የስትራቴጂ ማዕቀፎችን በመዘርጋት እነዚህኑ መሠረት ያደረጉ የረጅም፣የመካከለኛና የአጭር ጊዜ እቅድ  አዘጋጅቶ በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው  ከነዚህም ማዕቀፎች መካከል ለአብነት ያህል የሚከተሉትን ጠቅሰዋል። ከህግ ማዕቀፎች አንጻር፦ የኢ... ህገ-መንግሥት አንቀጽ 35፣የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996፣የፌዴራል መንግሥት  አስፈጻሚ አካላት ሥስልጣንና ኃላፊነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 691/2003፣የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 455/1996  እና የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ቁጥር 515/1997 መሆናቸውን፤ከፖሊሲ ማዕቀፎች አንጻር፦ ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ፣የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ፣የባህል ፖሊሲ፣ የተፈጥሮ ሀብትና አከባቢ ጥበቃ ፖሊሲ፣የማህበራዊ ድህነትና ልማት ፖሊሲ፣ግብርና መር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣የጤና ፖሊሲ እና ሌሎችም መሆናቸውን፤ ከስትራቴጂዎችና  እቅዶች አንጻር፦የኢትዮጵያ ሴቶች የልማትና የለውጥ ፓኬጅ እና በአንደኛውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከተያዙት  ከሰባቱ  መሠረታዊ አቅጣጫዎች መካከል የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና የሴቶችን ሁለንተናዊ ብቃት ማሳደግ እንደ አንድ አቅጣጫ ተወስዶ እየተተገበረ እንደሆነ ገልጸዋል። / ኤልሳቤጥ በማከል  ከላይ የተጠቀሱትን ማዕቀፎች መሠረት በማድረግ በትምህርትና ሥልጠና ሴክተሩ በየደረጃው የሴቶች ትምህርት ተሳትፎ፣ውጤታማነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በተሰጠው ልዩ ትኩረትና እንቅስቃሴ አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።

 

በኢ... ትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ እስክንድር ላቀው መድረኩን ከመምራት በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስቴር አመታዊ ስታትክስንና የማዕከላዊ ስታትክስ ኤጀንሲን ዳታን ማዕከል ያደረገ ከእቅድ ጋር በንጽጽርና በተለያዩ መለኪያዎች የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ 2008 በጀት አመት የሴቶች ትምህርትና ሥልጠና ተሳትፎና ውጤታማነት ሪፖርትን አቅርበዋል። አቶ እስክንድር ሪፖርቱን በአቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት የሴት ተማሪዎች ተሳትፎና ውጤታማነት በጥቅሉ  ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው  ይሁንጂ ከቅድመ-መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ወደ ላይ በሄድን ቁጥር አፈጻጸሙ እየወረደ ከመሄዱም በላይ በተለይ ከነባር ብሔረሰቦች ሴቶች ተሳትፎና ውጤታማነት አንጻር እየተመዘገበ ያለው ውጤት ከሚጠበቀው አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ስለሆነ ለሥራው የሚመጥን አደረጃጀት በመዘርጋት፣በቂና ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመመደብ ጉዳዩ ከሚመለካታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ ተቀራርቦና ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል።

 

በመድረኩ የአራቱም ታዳጊ ክልሎች 2009 በጀት አመት 6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርበው  ከተሳታፊዎች ጥያቄዎችና አስተያየት ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰቶባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶባቸዋል። በሪፖርቶቹ ከተዳሰሱት እና በጥያቄም ሆነ በአስተያየት መልክ ተነስተው ማብራሪያ ከተሰጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ለአብነት ያክል የሚከተሉትን መጥቀስ የሚቻል ሲሆን እነሱም፦ ሴቶች በየትምህርት እርከን በሁሉም የአመራር ደረጀ ተመድበው እንዲሠሩ የማብቃት፣የማበረታታትና የመደገፍ ሥራ መሠራት እንዳለበት፤ሴቶች በሁሉም የትምህርት መስኮችና የልማት አውዶች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከመሠረታቸው ጀምሮ ሊሠራ እንደሚገባ፤ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት አፈጻጸም በአራቱም ታዳጊ ክልሎች የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም በተለይ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ሰለሆነ ይህን ውጤት በአፋጣኝ በመለወጥ የጎልማሶችን ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ፤ከጥቂት ጊዜ በኃላ በተጠናከረ መልኩ ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት የሚያስችል የሴት አመራሮች ፑል ለመፍጠር ከየክልሉ የአመራርነት ተስጦ ያላቸውን ሴት መምህራን በመመልመል ለአመራርነት ሥልጠና ወደ ተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አስገብቶ የማሰልጠን ሥራ የተጀመረ መሆኑ፤ የሥርዓተ ፆታ መዋቅር ሥራውን መሸከም በሚችልና ወጥነት ባለው መልኩ ትኩረት ተሰጥቶት መደራጀት እንደሚገባው፣ሥራው በበቂ በጀትና የሰው ኃይል መደገፍ እንደሚገባው፣የነባር ብሔረሰቦች የትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ላይ ትኩረት በመስጠት መሥራት እንደሚገባ፣ከሚመለከታቸው የመንግሥትና የህዝብ ክንፍ እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ ከማቀድ ጀምሮ አስከ አፈጻጸም ግምገማ በትብብር ስለመሥራት፣የሴቶች ተሳትፎን፣ውጤታማነትንና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ ስለመሆኑ እና ሌሎችም ጉዳዮች ተነስተዋል።No comments yet. Be the first.
News

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ከ2007 ዓ.ም ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ኦ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የአመራርና የአስተዳደር ክህሎት ለማሳደግ ሲምፖዚየም እየተካሄደ ነው

ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችን ያሳተፈ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት በአሁኑ ወቅት ያለበትን ሁኔታ ላይ በማተኮር ምሁራን በዘርፉ እምርታዊ ዕድገት ለማስመዝገብ በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአመራር ሚናና አሰራር ምን መምሰል እንደሚገባ ጥናቶችን መሰረት ያደረገ መድረክ እየተካሄደ ነው፡፡ በኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር ዶ/ር ሳሙኤል ክፍሌ መድረኩን በንግግር በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት ለከፍተኛ ትምህርት አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በአመት ሦሥት ማለትም የአጭር ፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የግንኙነት እቅድና የአፈጻጸም ሪፖርት መድረክ መኖሩን ጠቁመዋል፡፡

በቤኒሻንጉል ጉምዝ ለሚገኙ ሴት እጩ ርዕሳነ መምህራን የሥራ አመራር ሥልጠና እየተሰጠ ነው

ሥልጠናው እየተካሄደ ያለው በቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ትምህርት ቢሮ፣ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ፣በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴርና አጋር ድርጅቶቹ ትብብር ነው። ሥልጠናው እየተሰጠ ያለበት ቦታ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ጊቢ ውስጥ ሲሆን ስልጠናውን እየተሰጠ ያለው ከፍተኛ ልምድ ባላቸው በዩኒቨርሲቲው መምህራን ናቸው። ሰልጣኞች በተለያዩ የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ውስጥ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ርዕሰ መምህር ለመሆን ተወዳድረው የተመለመሉ 41 ሴት መምህራን ናቸው። የሥልጠናው የቆይታ ጊዜ ሦስት ወራት ሲሆን መጋቢት 28/2009ዓ.ም በቦታው በተገኘንበት ወቅት ሥልጠናው ከተጀመረ አንድ ወር ከአንድ ሳምንት በላይ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል።

በቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ለሚገኙ የ”ኦ” ክፍል መምህራንና አመቻቾች በማስተማር ሥነ-ዘዴ ላይ ሥልጠና እየተሰጠ ይገኛል

ሥልጠናው እየተካሄደ ያለው በቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ትምህርት ቢሮ፣ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴርና አጋር አካላት ትብብር ነው፣ ሥልጠናው እየተካሄደ ያለው በክልሉ የሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ውስጥ ሲሆን ቆይታው ለአንድ ወር ጊዜ ከመጋቢት 25/2009 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 24/2009ዓ.ም ነው። ሥልጠናውን እየሰጡ ያሉ አካላት ቀደም ሲል በትምህርት ሚኒስቴር፣በዩኒሴፍ፣በዓለም ባንክና በሌሎችም አጋር አካላት ትብብር በአዳማ ከተማ ላይ የአሰልጣኞች ሥልጠና የወሰዱ አግባብነት ያላቸው 41 የክልሉ የትምህርት ዘርፍ ባለሙያዎች ናቸው። ሥልጠናውን እየወሰዱ ያሉ መምህራን በተለያዩ የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ውስጥ ከሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ 497 የ”ኦ” ክፍል መምህራን ናቸው። ሥልጠናው በክልል ደረጃም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ ስሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን እየተካሄደ ያለው ”የቅድመ መደበኛ ትምህርት ለመደበኛ ትምህርት ውጤታማነት መሠረት ነው” በሚል መሪ ቃል ነው።

የህፃናት የቋንቋ ክህሎትና የትምህርት ውጤት ለማሻሻል የወላጆች ሚና ወሳኝ ነው

የህፃናት አስተዳደግና የትምህርት ውጤት እንዲሁም ስነ ምግባር ማደግ ዙሪያ የወላጆች ሚና የላቀ ነው፡፡ የህፃናት አካላዊ ፣አዕምሮዊና ማህበራዊ ዕድገት ለማነቃቃት የአሳዳጊ/የወላጅ ድርሻ ምትክ የለውም፡፡ ህፃናት በትምህርታቸው የበለጠ ውጤታማ የሚሆኑት፥ የተዘጋጀው የትምህርት ይዘት ከህፃናት ዕድሜ ደረጃና አዕምሮ ብስለት ጋር የሚጣጣም፣ ሳቢና ጫወታ አዘል አቀራረብ በመከተል እና በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ከተማሩ ነው፡፡ በአዲሱ ያልተማከለ የትምህርት ስርዓት አደረጃጀት ብሔር ብሔረሰቦች የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን በቋንቋቸው ኢንዲማሩ የትምህርት ፖሊሲያችን እንዲሁም ሕገ መንግስታችን ወላጆች ወይም በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸው ሰዎች