News News

የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ

ሀገር አቀፍ የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ ከየካቲት 26-30/2009 . በአዳማ ከተማ የተካሄደው በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት ነበር።

 

በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት / ኤልሳቤጥ ገሠሳ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው  መንግሥት ዘላቂና ፍትሃዊ ልማትን የሚገድብ የሰርዓተ ፆታ እኩልነት መፋለስን ለመቅረፍ የህግ፣የፖሊሲና የስትራቴጂ ማዕቀፎችን በመዘርጋት እነዚህኑ መሠረት ያደረጉ የረጅም፣የመካከለኛና የአጭር ጊዜ እቅድ  አዘጋጅቶ በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው  ከነዚህም ማዕቀፎች መካከል ለአብነት ያህል የሚከተሉትን ጠቅሰዋል። ከህግ ማዕቀፎች አንጻር፦ የኢ... ህገ-መንግሥት አንቀጽ 35፣የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996፣የፌዴራል መንግሥት  አስፈጻሚ አካላት ሥስልጣንና ኃላፊነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 691/2003፣የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 455/1996  እና የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ቁጥር 515/1997 መሆናቸውን፤ከፖሊሲ ማዕቀፎች አንጻር፦ ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ፣የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ፣የባህል ፖሊሲ፣ የተፈጥሮ ሀብትና አከባቢ ጥበቃ ፖሊሲ፣የማህበራዊ ድህነትና ልማት ፖሊሲ፣ግብርና መር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣የጤና ፖሊሲ እና ሌሎችም መሆናቸውን፤ ከስትራቴጂዎችና  እቅዶች አንጻር፦የኢትዮጵያ ሴቶች የልማትና የለውጥ ፓኬጅ እና በአንደኛውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከተያዙት  ከሰባቱ  መሠረታዊ አቅጣጫዎች መካከል የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና የሴቶችን ሁለንተናዊ ብቃት ማሳደግ እንደ አንድ አቅጣጫ ተወስዶ እየተተገበረ እንደሆነ ገልጸዋል። / ኤልሳቤጥ በማከል  ከላይ የተጠቀሱትን ማዕቀፎች መሠረት በማድረግ በትምህርትና ሥልጠና ሴክተሩ በየደረጃው የሴቶች ትምህርት ተሳትፎ፣ውጤታማነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በተሰጠው ልዩ ትኩረትና እንቅስቃሴ አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።

 

በኢ... ትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ እስክንድር ላቀው መድረኩን ከመምራት በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስቴር አመታዊ ስታትክስንና የማዕከላዊ ስታትክስ ኤጀንሲን ዳታን ማዕከል ያደረገ ከእቅድ ጋር በንጽጽርና በተለያዩ መለኪያዎች የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ 2008 በጀት አመት የሴቶች ትምህርትና ሥልጠና ተሳትፎና ውጤታማነት ሪፖርትን አቅርበዋል። አቶ እስክንድር ሪፖርቱን በአቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት የሴት ተማሪዎች ተሳትፎና ውጤታማነት በጥቅሉ  ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው  ይሁንጂ ከቅድመ-መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ወደ ላይ በሄድን ቁጥር አፈጻጸሙ እየወረደ ከመሄዱም በላይ በተለይ ከነባር ብሔረሰቦች ሴቶች ተሳትፎና ውጤታማነት አንጻር እየተመዘገበ ያለው ውጤት ከሚጠበቀው አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ስለሆነ ለሥራው የሚመጥን አደረጃጀት በመዘርጋት፣በቂና ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመመደብ ጉዳዩ ከሚመለካታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ ተቀራርቦና ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል።

 

በመድረኩ የአራቱም ታዳጊ ክልሎች 2009 በጀት አመት 6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርበው  ከተሳታፊዎች ጥያቄዎችና አስተያየት ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰቶባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶባቸዋል። በሪፖርቶቹ ከተዳሰሱት እና በጥያቄም ሆነ በአስተያየት መልክ ተነስተው ማብራሪያ ከተሰጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ለአብነት ያክል የሚከተሉትን መጥቀስ የሚቻል ሲሆን እነሱም፦ ሴቶች በየትምህርት እርከን በሁሉም የአመራር ደረጀ ተመድበው እንዲሠሩ የማብቃት፣የማበረታታትና የመደገፍ ሥራ መሠራት እንዳለበት፤ሴቶች በሁሉም የትምህርት መስኮችና የልማት አውዶች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከመሠረታቸው ጀምሮ ሊሠራ እንደሚገባ፤ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት አፈጻጸም በአራቱም ታዳጊ ክልሎች የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም በተለይ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ሰለሆነ ይህን ውጤት በአፋጣኝ በመለወጥ የጎልማሶችን ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ፤ከጥቂት ጊዜ በኃላ በተጠናከረ መልኩ ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት የሚያስችል የሴት አመራሮች ፑል ለመፍጠር ከየክልሉ የአመራርነት ተስጦ ያላቸውን ሴት መምህራን በመመልመል ለአመራርነት ሥልጠና ወደ ተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አስገብቶ የማሰልጠን ሥራ የተጀመረ መሆኑ፤ የሥርዓተ ፆታ መዋቅር ሥራውን መሸከም በሚችልና ወጥነት ባለው መልኩ ትኩረት ተሰጥቶት መደራጀት እንደሚገባው፣ሥራው በበቂ በጀትና የሰው ኃይል መደገፍ እንደሚገባው፣የነባር ብሔረሰቦች የትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ላይ ትኩረት በመስጠት መሥራት እንደሚገባ፣ከሚመለከታቸው የመንግሥትና የህዝብ ክንፍ እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ ከማቀድ ጀምሮ አስከ አፈጻጸም ግምገማ በትብብር ስለመሥራት፣የሴቶች ተሳትፎን፣ውጤታማነትንና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ ስለመሆኑ እና ሌሎችም ጉዳዮች ተነስተዋል።



No comments yet. Be the first.
News

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ አስታወቁ፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህብረ-ብሔራዊነትና ኢትዮጵያዊነት የሚገነባባቸው ተቋማት እንጂ ተግባራቸው በጥቂት ችግር ፈጣሪዎች የሚስተጓጎል አለመሆኑንም ገለጹ 141ሺህ አዲስ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ700 ሺህ በላይ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በመማር ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምረቃ ትምህርት መስኮች የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ልተገበር ነው

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምርቃ ትምህርት መስኮች ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ወስደው አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በተለይም የምሩቃንን ብቃትና ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ አጠቃላይ ምዘና ወይም የመውጫ ፈተና መስጠት የምሩቃንን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ለመመዘን የላቀ ሚና ከመጫወቱም በተጨማሪ የተመራቂ ተማሪዎች በራስ መተማመን ያጎለብታል፡፡

የምርምርና የፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን ተካሄደ

የሂሳብና ሣይንስ ትምህርቶች ማሻሻያ ማዕከል ከስቴምስ ሲነርጂ ፣ከዩኔስኮ እና ከኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ጋር በመተባበር "በሣይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የበለፀገ ህብረተሰብ ለዘላቂ ሠላምና ልማት "በሚል መሪ ቃል አገር አቀፍ የምርምርና ፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን በኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ተካሄደ፡፡ የምርምርና የፈጠራ ስራ አውደ- ርዕይ መከፈቱን አስመልክቶ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ የኢትዮጵያን ሣይንስ ለማበልፀግ የተቋቋመ መሆኑን አስታውሰው ይህ ማዕከል የህብረተሰቡን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲሁም ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅሙን ለማጎልበት ለማስተማርና የሣይንስ ፖርሽን ለመፍጠር የተሰራ ሲሆን ቋሚ የሳይንስ ማዕከል ለመፍጠር ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፡፡ በመሆኑም በቅርቡም የሳይንስ ማዕከሉ ወደ ስራ ይገባል በዚህም ወጣቱ ወደ ሣይንስ በሄደ ቁጥር የሀገራችን ተስፋ እየለመለመ ይሄዳል ብለዋል፡፡

የሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ተሰጠ

የትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሁሉም የሥራ ክፍሎች እና ከተጠሪ ተቋማት ለተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች እየተሰጠ ባለው ስልጠና የሁለተኛ ቀን ውሎ በሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ሰጠ ፡፡ ስልጠናውን የሰጡት በዳይሬክቶሬቱ የስርዓተ ፆታ ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃኑ አረጋ ሲሆኑ የዚህ ስልጠና ዋና አላማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያሉ የስራ ክፍሎች የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና ሴቶችን ማብቃት ተቋማዊ ለማድረግ የሚያከናውኑትን ተግባራት በመመዘንና ተከታታይ ድጋፍ በመስጠት የሥርዓተ ፆታ እኩልነት በሁሉም ዘርፍ ለማረጋገጥ ብሎም የሀገራችንን የልማት ራዕይ ለማሳካት ነው ብለዋል፡፡

የመንግስታዊና ግብረሰናይ ድርጅቶች የጋራ ፎረም ውይይት ተካሄደ፡፡

ዛሬ ጥቅምት 20/2010 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር አዳራሽ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትምህርት ስልጠና ዘርፍ የ2010 ዓ.ም ዋና ዋና ዕቅዶች ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ በምክክር መድረኩ ተገኝተው የመድረኩን አላማ የገለጹት በትምህርት ሚኒስቴር የእቅድ ዝግጅትና ሃብት ማፈላለግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ ግርማ የመድረኩ ዋና አላማ የትምህርት ሴክተሩ እቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት ማድረግ ነው ብለዋል፡፡