የጽ/ቤቱ ግብ፣ አላማዎች

የጽ/ቤቱ ግብ፣ አላማዎች
 1. ዋና ዋና ግቦች
  • የተገልጋይ እርካታ ማሣደግ
  • የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሻሻል
  • የውስጥ አሠራር ማሻሻል /የሥራ ግንኙነትን ማሻሻል/
  • የአገልግሎት አሠጣጥ ቅልጥፍናና ውጤታማነትን ማሻሻል
  • የክትትል ግምገማና ድጋፍ አሠራር ማጐልበት
  • ተቋማዊ የትምህርት ልማት ሠራዊት አቅም ማሣደግ
  • የተቋሙን የአሠራር ስርዓት ማሻሻል
  • ዓላማዎች /አጠቃላይ - አላማዎች/
  • ሠራተኛውን በፀረ ሙስና ትምህርቶች በስራ ዲስፒሊን፣ በሙያ-ሰነ ምግባር፣ በህዝብ አገልጋይነት ስሜት በማነፅ የነቃና ሙስናን ሊሸከም የማይችል ሰራተኛ እንዲፈጠር ጥረት የማድረግ
  • መስሪያ ቤቱ የሙስና ወንጀልና ብልሹ አሠራርን የመከላከል
  • የሙስና ወንጀል ብልሹ አሠራር እንዲጋለጥና እንዲመረመር አጥፊዎች ላይ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ ጥረት ማድረግ
 2. እስትራቴጂ
  • ከተቋሙ ወደ ስነ-ምግባር መከተታያና ቅሬታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት የወረዱ ግቦችን ማሣካት፣
  • ደንቦች፣መመሪያዎች የአሠራር ስርአቶችን በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸው መከታተል፣
  • በየደረጃው የቅሬታ አፈታት ስርዓት የተጠናከረ መሆኑን መከታተል፣
  • የለውጥ ስራዎችን መደገፍ የፈፃሚውን አመለካከትና ክህሎት ማሣደግ፣
  • የመ/ቤቱን አገልግሎት ለሚፈልጉ ሁሉ በቀልጣፋ ሁኔታ ውጤታማ አገልግሎት መስጠት፣
  • የተቋሙ ሰራተኞች በመልካም ዲሲፒሊን ሥነ-ምግባር ታንፀው የዕለት ተግባራቸውን እንዲያከናውኑና የሰነ ምግባር ብልሸነትና ኪራይ ለሰብሣቢነትን
  • ለዩኒቨርሲቲዎች የስነ-ምግባር መከታተያና ፀረ- ሙስና ዳይሬክትሬቶች ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ፣
  • የህዝብ ክንፍን በተደራጀ አግባብ ከተቋሙ ጋር የስራ ግንኙነት እንዲፈጠር ማስቻል፣
  • /ሙስናን/ እንዲታገሉ በማድረግ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ፡፡
 3. የሚያከናውናቸው ተግባራት
  • አብዛኛው ተገልጋይ እርካታ ያጣበትን አገልግሎት አካባቢ መለየትና መፍትሄ ማፈላለግ
  • የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሻሻል
  • ከተለያዩ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ምርጥ ተሞክሮ መቀመርና ማስፋፋት
  • የሃብት ማሣወቅና ምዝገባ ሥርዓትን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማደረግ
  • ከሥራ ክፍሎች ጋር በመሆን አገልግሎት አሠጣጥ ዳሰሳ ጥናት ማካሄድ
  • በደንበኞች ግብረ መልስ ላይ የተመሠረተ ክትትል ግምገማና ድጋፍ መስጠት
  • የፈፃሚዎችን የክህሎትና የአመለካከት ክፍተት በመለየት በየደረጃው ሥልጠና የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት
  • የወጡ ደንቦችና ስታንዳርዶችን በመፈተሸ ተግባራዊነታቸውን ማረጋገጥ
  • የክፍሉን እቅድ ሪፖርት ማዘጋጀት የሚከለሰውንም በወቅቱ እቅዱን መከለስ፣ ማሻሻል
 4. ከተመሠረቱ እስካሁን ድረስ የተገኙ ውጤቶች /በ2007 ዋና ዋናዎቹን/
  • ተገልጋዮች በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያጋጠማቸውን ጠንካራም ሆነ መስተካከል የሚገባቸውን ነጥቦች በነፃነት እንዲገልፁ አግዟል
  • የሀብት አጠቃቀም ላይ ግልፀኝነትና ተጠያቂነትን መኖሩን በመገንዘብ ያለአግባበብ የመስሪያ ቤቱ የሀብት ብክነት እንዳይኖር ግንዛቤ ፈጥሮአል
  • አዳዲስ ተቀጥረው ለሚመጡ የመስሪያቤቱ ሠራተኞች በየግዜው በሰነ- ምግባር መመሪያዎች፣ህጐች በማስተማር ከጽ/ቤቱ ጐን በመሆን የፀረ-ኪራይ ሰብሰቢነት ትግል ስልት በማዳበር እና ራሳቸው ከኪራይ ሠብሣቢነት ፅዱ መሆን እንዳለባቸው ግንዛቤ ጨብጠዋል
  • በአገልግሎት አሰጣጣችን ሊገጥሙ የሚችሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፈተሽ በአፋጣኝ በማረም የተገልጋዩ እርካታ እንዲጨምር አግዟል
  • በተደረገው ክትትልና ግምገማ ግብረመልስ መሠረት በ2007ዓ.ም 82 የተለያዩ ቅሬታዎችና ጥቆማዎችን በአካል ወርዶ በማጣራትና በመረጃ በማስደገፍ ሁሉንም ተገቢ ምላሽ እንዲሰጥ ተደርጐል
  • የመስሪያቤቱ ከፍተኛ አመራሮችና ስራቸው ከመንግስት ሃብት ጋር ቀጥታ ትስስር ያላቸውን ፈፃሚዎች ጨምር በቁጥር 26 እድሳት የሚመለከታቸው ነባር ሰራተኞችና ኃላፊዎች እንዲሁም 14 አዲስ ወደ መ/ቤቱ የመጡ ሃብታቸውን ማሣወቅና ማስመዝገብ የሚመለከታቸው ለፌዴራል ፀረ ሙስና ስነ ምግባር ኮሚሽን ጋር በመሆን እንዲያስመዘግቡ ተደርጐአል፡፡
 5. በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ የተቀመጡ
  • 5.1 ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች
  • አብዛኛው ተገልጋይ እርካታ ያጣበትን የአገልግሎት አካባቢ መለየትና መፍትሄ ማፈላለግ
  • ውጤታማ የሃብት አጠቃቀም
  • 5.2 በ2008ዓ.ም የታቀዱ ውጤቶች
  • ተገልጋዮች ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት ሥርዓት እንዲያውቁ ምቹ ሁኔታዎች ይፈጠርላቸዋል፤ ቀልጣፋ አገልግሎት በማግኘት የተገልጋይ እርካታ ከፍ ይላል፣
  • የቅሬታ ምንጮችን በመለየት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን መፍትሄ ለማፈላለግ ያስችላል፣
  • የጽ/ቤቱ አድራሻ በመታወቁ ቅሬታ ለማቅረብና ጥቆማ ለመስጠት ለተገልጋዮች ምቹ ሁኔታይፈጥራል፣
  • ውጤታማ የሃብት አጠቃቀም

Directorates and Departments Directorates and Departments