News News

የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ

ሀገር አቀፍ የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ ከየካቲት 26-30/2009 . በአዳማ ከተማ የተካሄደው በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት ነበር።

 

በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት / ኤልሳቤጥ ገሠሳ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው  መንግሥት ዘላቂና ፍትሃዊ ልማትን የሚገድብ የሰርዓተ ፆታ እኩልነት መፋለስን ለመቅረፍ የህግ፣የፖሊሲና የስትራቴጂ ማዕቀፎችን በመዘርጋት እነዚህኑ መሠረት ያደረጉ የረጅም፣የመካከለኛና የአጭር ጊዜ እቅድ  አዘጋጅቶ በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው  ከነዚህም ማዕቀፎች መካከል ለአብነት ያህል የሚከተሉትን ጠቅሰዋል። ከህግ ማዕቀፎች አንጻር፦ የኢ... ህገ-መንግሥት አንቀጽ 35፣የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996፣የፌዴራል መንግሥት  አስፈጻሚ አካላት ሥስልጣንና ኃላፊነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 691/2003፣የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 455/1996  እና የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ቁጥር 515/1997 መሆናቸውን፤ከፖሊሲ ማዕቀፎች አንጻር፦ ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ፣የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ፣የባህል ፖሊሲ፣ የተፈጥሮ ሀብትና አከባቢ ጥበቃ ፖሊሲ፣የማህበራዊ ድህነትና ልማት ፖሊሲ፣ግብርና መር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣የጤና ፖሊሲ እና ሌሎችም መሆናቸውን፤ ከስትራቴጂዎችና  እቅዶች አንጻር፦የኢትዮጵያ ሴቶች የልማትና የለውጥ ፓኬጅ እና በአንደኛውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከተያዙት  ከሰባቱ  መሠረታዊ አቅጣጫዎች መካከል የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና የሴቶችን ሁለንተናዊ ብቃት ማሳደግ እንደ አንድ አቅጣጫ ተወስዶ እየተተገበረ እንደሆነ ገልጸዋል። / ኤልሳቤጥ በማከል  ከላይ የተጠቀሱትን ማዕቀፎች መሠረት በማድረግ በትምህርትና ሥልጠና ሴክተሩ በየደረጃው የሴቶች ትምህርት ተሳትፎ፣ውጤታማነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በተሰጠው ልዩ ትኩረትና እንቅስቃሴ አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።

 

በኢ... ትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ እስክንድር ላቀው መድረኩን ከመምራት በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስቴር አመታዊ ስታትክስንና የማዕከላዊ ስታትክስ ኤጀንሲን ዳታን ማዕከል ያደረገ ከእቅድ ጋር በንጽጽርና በተለያዩ መለኪያዎች የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ 2008 በጀት አመት የሴቶች ትምህርትና ሥልጠና ተሳትፎና ውጤታማነት ሪፖርትን አቅርበዋል። አቶ እስክንድር ሪፖርቱን በአቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት የሴት ተማሪዎች ተሳትፎና ውጤታማነት በጥቅሉ  ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው  ይሁንጂ ከቅድመ-መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ወደ ላይ በሄድን ቁጥር አፈጻጸሙ እየወረደ ከመሄዱም በላይ በተለይ ከነባር ብሔረሰቦች ሴቶች ተሳትፎና ውጤታማነት አንጻር እየተመዘገበ ያለው ውጤት ከሚጠበቀው አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ስለሆነ ለሥራው የሚመጥን አደረጃጀት በመዘርጋት፣በቂና ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመመደብ ጉዳዩ ከሚመለካታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ ተቀራርቦና ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል።

 

በመድረኩ የአራቱም ታዳጊ ክልሎች 2009 በጀት አመት 6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርበው  ከተሳታፊዎች ጥያቄዎችና አስተያየት ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰቶባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶባቸዋል። በሪፖርቶቹ ከተዳሰሱት እና በጥያቄም ሆነ በአስተያየት መልክ ተነስተው ማብራሪያ ከተሰጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ለአብነት ያክል የሚከተሉትን መጥቀስ የሚቻል ሲሆን እነሱም፦ ሴቶች በየትምህርት እርከን በሁሉም የአመራር ደረጀ ተመድበው እንዲሠሩ የማብቃት፣የማበረታታትና የመደገፍ ሥራ መሠራት እንዳለበት፤ሴቶች በሁሉም የትምህርት መስኮችና የልማት አውዶች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከመሠረታቸው ጀምሮ ሊሠራ እንደሚገባ፤ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት አፈጻጸም በአራቱም ታዳጊ ክልሎች የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም በተለይ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ሰለሆነ ይህን ውጤት በአፋጣኝ በመለወጥ የጎልማሶችን ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ፤ከጥቂት ጊዜ በኃላ በተጠናከረ መልኩ ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት የሚያስችል የሴት አመራሮች ፑል ለመፍጠር ከየክልሉ የአመራርነት ተስጦ ያላቸውን ሴት መምህራን በመመልመል ለአመራርነት ሥልጠና ወደ ተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አስገብቶ የማሰልጠን ሥራ የተጀመረ መሆኑ፤ የሥርዓተ ፆታ መዋቅር ሥራውን መሸከም በሚችልና ወጥነት ባለው መልኩ ትኩረት ተሰጥቶት መደራጀት እንደሚገባው፣ሥራው በበቂ በጀትና የሰው ኃይል መደገፍ እንደሚገባው፣የነባር ብሔረሰቦች የትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ላይ ትኩረት በመስጠት መሥራት እንደሚገባ፣ከሚመለከታቸው የመንግሥትና የህዝብ ክንፍ እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ ከማቀድ ጀምሮ አስከ አፈጻጸም ግምገማ በትብብር ስለመሥራት፣የሴቶች ተሳትፎን፣ውጤታማነትንና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ ስለመሆኑ እና ሌሎችም ጉዳዮች ተነስተዋል።No comments yet. Be the first.
News

የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተና (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. ይሰጣሉ

የትምህርት ሚኒስቴር የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናዎች (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. እንደሚሰጡ ገለጸ፡፡ የፈተናው አጠቃላይ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን በሀገሪቱ ለሚገኙ ተፈታኞች 3,467 የፈተና ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ዓመትም ከ1.2 ሚሊየን በላይ የ10ኛ ክፍል እንዲሁም ከ288ሺህ በላይ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎችን ሸለመ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሥርዓተ ጾታና ባለ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ አመት ያሉ ሴት ተማሪዎች፣ ድጋፍ ላደረጉላቸው መምህራንን እና አመራሮች የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ፡፡ በዩኒቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አደራሽ ...

በሙያ ፍቃድ የምዘና ውጤት ትንተናና በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች እውቅና አሰጣጥ ስታንዳርዶች ዙሪያ ምክክር መድረክ ተካሄደ

ሀገራችን የሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ስርዓት በመዘርጋት የመምራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት ለመተግበርና በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ የአደረጃጀቶችን ሚናና የፈጻሚ ባለድርሻ አካለላትን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ለማሳወቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚየስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግታ እየሰራች ትገኛለች፡፡ በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፍቃድ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም፦ አንደኛው የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ ለጀማሪ መምህራንና በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰልጥነው ወደሙያው ለሚገቡ እንዲሁም ለደረጃው የብቃት መመዘኛ ላሟሉ የሚሰጥ ፣ ሁለተኛው ሙሉ የሙያ ፍቃድ፥ ለአምስት አመት የሚያገለግል ሆኖ የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ በማግኘት ሲሠሩ ቆይተው ላጠናቀቁ የሚሰጥ ሲሆን የሦሥተኛው ደግሞ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡ ይህ ፍቃድ ሙሉ የሙያ ፍቃድ ከያዙ በኋላ ለደረጃው የሚመጥን አገልግሎት አጠናቀው የሙያ ፍቃድ ብቃት መመዘኛ ላሟሉ መምህራን፣ ለርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥና በየአምስት አመት የሚታደስ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ

ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር “ከትራፊክ አደጋ የጸዳ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሀገራዊ ህዳሴ“ በሚል ሀገራዊ መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ያካሄደው በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አደራሽ ሚያዝያ 20/2009 ዓ∙ም ነበር። የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚስትር ዴኤታ የሆኑት የተከበሩ ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ መድረኩን በእንኳን ዳህና መጣችሁ ንግግር በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት የትራፊክ አደጋን ከምንጩ በመቀነስ የህዝባችንን ህይወት፣አካልና ንብረት፤እንዲሁም የሀገሪቱን ሀብት ከጥፋት ለመታደግ መላው ህብረተሰብ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ በባለቤትነት ስሜት እንድንቀሳቀስ ማድረግና ከዚህ አንጻር ዜጎችን በመልካም ሥነ-ምግባር መቅረፅ በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት በትምህርት ዘርፉ ውስጥ በተለያዩ የትምህርት እርከኖች ላይ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች፣ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መምህራን፣ከተማሪዎች በስተጀርባ ያሉ በርካታ ወላጆችና መደበኛ ባልሆነ የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት ላይ እየተሳተፉ ያሉ በርካታ ሠልጣኞች እንዳሉ ጠቅሰው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ በመቀናጀት ከዚህ በፊት ሲሠራ ከነበረው ይበልጥ ሥራውን በማስፋትና በማጠናከር ከተሠራ በሀገር ደረጃ መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አስገንዝበዋል።

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ከ2007 ዓ.ም ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ኦ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

Communication and Media Communication and Media

Communication Address:

Tel: +251-11-156-14-94

Fax: